Terms and conditions

Objednáním a využíváním služeb vyslovuje a potvrzuje klient, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy. Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem, kterým je:

 • Mgr. Tomáš Rýdel
 • IČ 88517578
 • K Nemocnici 1082/23 – Nový Jičín,  741 01
 • (dále jen poskytovatel)

a

Klientem. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel a plátce v databázi poskytovatele.

Definice dalších pojmů

 1. Služba – webová aplikace pro analytiku affiliate kampaní
 2. Účet – účet pro službu identifikovaným e-mailem
 3. Ceník – aktuální ceník tarifů je publikovaný na adrese https://affilboard.com/pricing-plans/

Práva a povinnosti klienta

 • Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.
 • Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.

Práva a povinnosti poskytovatele

 • Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby.
 • Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.
 • Poskytovatel má právo pozastavit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 pracovních dnů.
 • Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 pracovních dnů.
 • Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který záměrně poškozuje aplikaci nebo se snaží obejít tarifní omezení. Příklady: Snahy o SQL injection přes formulář, nadměrné přepisování údajů kontaktů za účelem obejití omezení tarifu Zdarma.
 • Poskytovatel má právo změnit tyto obchodní podmínky po předchozím upozornění klienta.

Poplatky a úhrady

 • Služba umožňuje používat zdarma tarif Zdarma, který je omezen délkou používání na 30 dní. Jakmile přejde klient aplikace Affilboard na placený tarif, bude mu vystavena faktura.
 • Úhrady za službu se provádí předem a jsou nevratné.
 • Změna tarifu služby je okamžitá. Faktura za nový tarif bude vystavena po skončení období, které bylo zaplaceno předchozí fakturou.

Ochrana osobních dat

 • Poskytovatel se zavazuje, že údaje, jež byly od klienta získány nebudou poskytnuty třetím stranám. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze zákazníků.

 

V Novém Jičíně dne 22.11.2017